JOHOR DOES NOT NEED MALAYSIA BUT MALAYSIA NEEDS JOHOR By MalaysiaToday

16 June 2018

..

zzzmt.jpg

..

JOHOR TIDAK PERLUKAN MALAYSIA TETAPI MALAYSIA PERLUKAN JOHOR

Dari MalaysiaToday

Baca dan fahami betul-betul wahai Bangsa Johor.

Kerajaan Persekutuan atau Putrajaya tidak boleh membuli Johor atau mengenepikannya, Johor secara sukarela menyertai Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1914 dan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 dengan syarat-syarat tersendiri. Oleh itu, Johor tidak memerlukan Malaysia tetapi sebaliknya Malaysia memerlukan Johor. Johor boleh dengan mudah meninggalkan Malaysia dan membentuk ‘blok ekonomi’ bersama Singapura dan Brunei. Dan apakah yang akan dilakukan oleh Mahathir? Adakah beliau akan melakukan apa yang dilakukan oleh Saddam Hussein ke Kuwait?

Setiap tahun kerajaan negeri Johor telah menyumbang berbillion-billion ringgit kepada kerajaan persekutuan tetapi hanya 3 ratus juta sahaja yang diberikan semula kepada kerajaan negeri untuk mentadbir dan menjaga rakyat Johor. Adakah lebih baik sekiranya berbilion ringgit tersebut hanya kekal di bumi Johor untuk menjaga rakyat bangsa Johor?

Sultan Johor: Setiap sen elaun Sultan disalurkan untuk membantu mereka yang memerlukan sejak tahun 1899

(The Star) – Kesultanan Johor, sejak zaman pemerintahan sultan kedua, Almarhum Sultan Sir Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Abu Bakar pada tahun 1899, sering menyumbangkan elaun dari pemerintah negeri untuk membantu orang yang memerlukan.

Kenyataan dari Royal Press Office yang dipaparkan di halaman Facebook rasmi Sultan Ibrahim mengatakan bahawa amalan ini berterusan pada masa Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail, di mana elaun itu disalurkan kepada Yayasan Sultan Iskandar.

Ia menyatakan bahawa Almarhum Sultan Iskandar sewaktu menjadi Yang di-Pertuan Agong kelapan dari tahun 1984-1989, elaun yang diterima baginda dari Kerajaan Persekutuan turut disalurkan kepada yayasan.

Yayasan Sultan Iskandar bukan sahaja membantu golongan miskin, tetapi juga menyediakan bantuan sewaktu berlaku bencana alam dan juga menyediakan dana untuk pendidikan.

Peruntukan yang diterima oleh yayasan ini, Yayasan Sultan Ibrahim, telah diperolehi daripada elaun yang diterima oleh baginda.

Sekarang anda saksikannya. DYMM Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Johor, telah memperbetulkan pembohongan Tun Dr Mahathir Mohamad yang telah diputarbelitkan sejak lebih dari 30 tahun yang lalu pada awal 1980-an bahawa sepuluh Raja-Raja Melayu adalah ‘lintah’ yang menyedut wang rakyat sehingga kering.

Saya, secara peribadi, tahu bahawa Sultan Johor dan Selangor kaya dengan hak mereka sendiri dan terlibat dalam pelbagai aktiviti korporat. Dan pelaburan ini bukanlah monopoli beras, monopoli gula, monopoli tepung, AP import, kuota, hubungan kerajaan, konsesi penswastaan, dan sebagainya, seperti kroni-kroni kepada mereka yang berada di koridor kuasa telah nikmati sejak Tun Mahathir memegang jawatan sebagai Perdana Menteri pada 1981 dan Anwar Ibrahim menyertai Umno pada tahun 1982.

Mungkin kerajaan membayar gaji sepuluh Raja-Raja Melayu. Tetapi sebagaimana yang dimaklumkan oleh DYMM Sultan Johor, sejak tahun 1899 Sultan Johor telah mendermakan wang itu kembali kepada rakyat sebelum Tanah Melayu masih wujud pada tahun 1948 dan ketika British masih berkuasa di Kepulauan Melayu.

Kebanyakan rakyat Malaysia jahil mengenai sejarah dan kemungkinan besar tahun 1899 tidak bermakna apa-apa kepada mereka. Kenapa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor memetik tahun 1899? Nah, sebabnya adalah seperti berikut.

Sebelum tahun 1826, kehadiran British di Kepulauan Melayu adalah melalui Syarikat India Timur yang berpusat di India. Pada tahun 1826, Syarikat India Timur membentuk Penyelesaian Negeri Selat yang terdiri daripada Melaka, Pulau Pinang dan Singapura dengan ibu pejabatnya di Singapura.

Pada 1 April 1867, Britain mengambil alih dan menempatkan Negeri-negeri Selat di bawah pemerintahan British secara langsung sebagai Colony Crown.

Pada tahun 1895, British membentuk Negeri Melayu Bersekutu Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang dengan Penasihat British untuk membantu ‘memberi nasihat’ kepada empat Raja-Raja Melayu. Ringkasnya, ia adalah campurtangan British di empat negeri Melayu dan Raja-Raja Melayu menjadi boneka. Sekiranya mereka tidak bersetuju dengan apa yang diinginkan oleh British maka mereka akan dibuang dan digantikan dengan Raja Melayu baru.

Johor secara sukarela menyertai Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1914 dengan istilahnya sendiri dan bukannya pada istilah Inggeris.

Sepuluh tahun yang lalu, pada tahun 1885, Johor bersetuju untuk berada di bawah ‘perlindungan’ British. Ini seperti bagaimana triad Cina beroperasi. Triad Cina menawarkan perlindungan, yang perlu anda bayar dengan cara ‘wang perlindungan’, dan jika anda menolak perlindungan mereka, mereka memukul anda atau membunuh anda dan / atau membakar kedai anda.

Oleh itu, pihak British juga menawarkan perlindungan kepada Johor, tetapi datang dengan sebuah harga. Seperti yang dikatakan oleh Don Corleone dalam filem yang terkenal itu, Godfather, “British memberi anda tawaran yang anda tidak boleh menolak.” Jika tidak, anda akan dapati kepala kuda kesayangan anda di atas katil anda – dan Istana Johor mempunyai banyak kuda untuk dipilih.

British ‘menawarkan’ perlindungan kepada Johor terutamanya supaya mereka dapat melindungi ladang-ladang opium milik China di Johor yang sangat penting bagi ekonomi Singapura dan Hong Kong

Pada tahun 1909, British menandatangani Perjanjian Bangkok dengan Siam dan kawalan Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis dipindahkan ke British. Keempat negeri Melayu-negeri ini dikelompokkan di bawah Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Oleh itu kita kini mempunyai tiga negeri Negeri-negeri Selat, empat Negeri Melayu Bersekutu dan empat Negeri Melayu Bersekutu. Dan kemudian kita mempunyai Kesultanan Johor yang bebas.

Tidak sampai tahun 1914 Johor menawarkan diri untuk menyertai Negeri-negeri Melayu Bersekutu tetapi pada istilah Johor dan bukan pada istilah British.

Tiga Negeri-negeri Selat (Singapura, Pulau Pinang dan Melaka) adalah jajahan British. Empat Negeri Melayu Bersekutu (Selangor, Negeri Sembilan, Perak dan Pahang) adalah pelindung negara British. Keempat Negeri Melayu Bersekutu (Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan) adalah pelindung Siam yang dipindahkan ke kawalan British. Dan Johor adalah sebuah Kesultanan yang bebas.

Umno dibentuk oleh DYMM Sultan di Istana Johor pada tahun 1946 untuk menentang rancangan British bagi membentuk Kesatuan Tanah Melayu dan dengan itu Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada tahun 1948

Ketika British membentuk Malayan Union pada tahun 1946, Umno dibentuk untuk menentang rancangan British. Dan Umno terbentuk di Istana Johor di Johor Bahru. Tanpa pembentukan Umno pada tahun 1946, Persekutuan Tanah Melayu tidak akan pernah wujud pada tahun 1948. Kerana Istana Johor dan negeri Johor kemudian malaysia terbentuk

Kredit artikel http://www.malaysia-today.net/…/johor-does-not-need-malays…/

..

JOHOR DOES NOT NEED MALAYSIA BUT MALAYSIA NEEDS JOHOR

By MalaysiaToday

Hence the Federal Government or Putrajaya cannot bully Johor or push it around. Johor volunteered to join the Unfederated Malay States in 1914 and the Federation of Malaya in 1948 on its own terms. Hence Johor does not need Malaysia but Malaysia needs Johor. Johor can easily leave Malaysia and form an ‘economic block’ with Singapore and Brunei. And then what is Mahathir going to do? Is he going to do what Saddam Hussein did to Kuwait?

Every year, the government of Johor contributes billions upon billions of ringgit to the federal government but only gets a three hundred millions back for the state government expenditures and the welfare of the people of Johor. Wouldn’t it be better if those billions stay in Johor and be used to take care of Bangsa Johor?

Johor Ruler: Every sen of Sultan’s allowance channelled to aid needy since 1899

(The Star) – The Johor Sultanate, ever since the time of its second ruler, Almarhum Sultan Sir Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar in 1899, has always donated allowances from the state government to aid the needy.

A statement by the Royal Press Office posted on Sultan Ibrahim’s official Facebook page said that this practice continued during the time of Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail, where the allowance was channelled to Yayasan Sultan Iskandar.

It said that even when the late Sultan Iskandar was the eighth Yang di-Pertuan Agong from 1984-1989, his allowances from the Federal Government were channelled to the foundation.

Yayasan Sultan Iskandar not only helped the poor, but also provides aid during natural disasters and even provides funds for education.

Allocations for this foundation, Yayasan Sultan Ibrahim, were donated from allowances received by His Majesty.

Well, there you have it. His Majesty Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, the Sultan of Johor, has corrected the lie that Tun Dr Mahathir Mohamad has been spinning since more than 30 years ago in the early 1980s that the ten Raja-Raja Melayu are leeches who suck the rakyat’s money dry.

I, for one, know that the Sultans of Johor and Selangor are wealthy in their own right and are involved in all sorts of corporate activities. And these investments are not rice monopolies, sugar monopolies, flour monopolies, import APs, quotas, government contacts, privatisation concessions, and so on, like what the cronies to those who walk in the corridors of power have been enjoying since the time when Mahathir took over as Prime Minister in 1981 and Anwar Ibrahim joined Umno in 1982.

Maybe the government does pay the ten Raja-Raja Melayu a salary. But as His Majesty the Sultan of Johor said, since 1899 the Johor Sultans have been donating that money back to the rakyat long before Malaya even existed in 1948 and when the British were still ruling the Malay Archipelago.

Most Malaysians are jahil (ignorant) regarding history and most likely the year 1899 means nothing to them. Why did His Majesty the Sultan of Johor quote the year 1899? Well, the reason is as follows.

Prior to 1826, the British presence in the Malay Archipelago was through the East India Company that was based in India. In 1826, the East India Company formed the Straits Settlements that consisted of Melaka, Penang and Singapore with its headquarters in Singapore.

On 1st April 1867, Britain took over and placed the Straits Settlements under direct British rule as a Crown Colony.

In 1895, the British formed the Federated Malay States of Selangor, Perak, Negeri Sembilan and Pahang with British Advisers to help ‘advise’ the four Raja-Raja Melayu. In short, it was British intervention in the four Malay States and the Raja-Raja Melayu were reduced to puppets. If they did not agree to what the British wanted then they would be removed and replaced with a new Raja Melayu.

Johor voluntarily joined the Unfederated Malay States in 1914 on its own terms and not on British terms

Ten years earlier, in 1885, Johor agreed to come under the ‘protection’ of the British. This is just like how the Chinese triads operate. The Chinese triads offer you protection, which you have to pay for by way of ‘protection money’, and if you refuse their protection they beat you up or murder you and/or burn down your shop.

So, the British also offered Johor protection, which came at a price. As Don Corleone said in that famous movie, Godfather, “The British made you an offer you can’t refuse.” If not, you would find your favourite horse’s head in your bed — and the Johor Palace has many horses to choose from.

The British ‘offered’ Johor protection mainly so that they could protect the Chinese-owned opium fields in Johor that were very crucial to Singapore’s and Hong Kong’s economy

In 1909, the British signed the Bangkok Treaty with Siam and control of Kelantan, Terengganu, Kedah, and Perlis were transferred to the British. These four Malay-heartland states were grouped under the Unfederated Malay States. So we now had the three Straits Settlements states, the four Federated Malay State and the four Unfederated Malay States. And then we had the independent Sultanate of Johor.

It was not until 1914 that Johor volunteered to join the Unfederated Malay States but on Johor’s terms and not on British terms.

The three Straits Settlements states (Singapore, Penang and Melaka) were British colonies. The four Federated Malay States (Selangor, Negeri Sembilan, Perak and Pahang) were British protectorates. The four Unfederated Malay States (Perlis, Kedah, Terengganu and Kelantan) were Siamese protectorates transferred to British control. And Johor was an independent Sultanate.

Umno was formed in His Majesty the Sultan of Johor’s Palace in 1946 to resist the British plan to form the Malayan Union and with that the Federation of Malaya was formed in 1948

When the British formed the Malayan Union in 1946, Umno was formed to resist the British plan. And Umno was formed in His Majesty the Sultan of Johor’s Palace in Johor Baru. Without the formation of Umno in 1946, the Federation of Malaya would have never come into being in 1948. It is because of the Johor Palace and Johor, later Malaysia, happened.

Credit article http://www.malaysia-today.net/…/johor-does-not-need-malays…/

Johor Mesti Sentiasa Jadi Johor
#HarimauSelatan
#SouthernTigers
#PermataSelatan
#JewelOfTheSouth
#JDTuntukSemua
#JDTforAll.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s